BUSINESS POLICY

THE PURSUIT OF CONTINUOUS IMPROVEMENT

FemineaLab offers products and services in health and personal care with a focus on women. Our goal is to actively create added value and success for our stakeholders and employees by prioritizing quality, work environment and sustainable social development. We strive to minimize our negative environmental impact through continuous improvement work in the areas of quality, work environment and environment.

Our business is characterized by values ​​such as sustainability, customer service and responsibility, which permeate the entire organization and provide support and guidance in our improvement work.

FemineaLab-Laboratories

INTEGRATED POLICY

Our operating policy follows the requirements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and AFS 2001:1 and integrates the areas of quality, environment and work environment.

Image

CUSTOMER FOCUS

Our customers' needs are the basis for our business, which means that we prioritize their well-being as well as our employees' working environment and a sustainable environment.

Image

HIGH AMBITIONS

By seeing laws, regulations and other binding requirements as a minimum level, we constantly challenge ourselves to set new ambitious goals for quality, environment and work environment.


FemineaLab's values ​​and policies strive to offer high-quality, safe and accessible products and services for women's health and well-being.

FemineaLab-Kvalificerad-personal.

COMPETENCE

We have the skills required to offer high-quality, safe services as well as a safe working environment and sustainable environmental performance.

Image

TAKING RESPONSIBILITY

We take responsibility for our products and services at all stages and place high demands on ourselves, our suppliers, subcontractors and partners.

Verksamhetspolicy

Strävan efter kontinuerlig förbättring hos FemineaLab för kvinnors hälsa och välbefinnande

FemineaLab erbjuder produkter och tjänster inom hälsa och egenvård med fokus på kvinnor. Vårt mål är att aktivt skapa mervärde och framgång för våra intressenter och medarbetare genom att prioritera kvalitet, arbetsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Vi strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan genom kontinuerligt förbättringsarbete inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Vår verksamhet präglas av värderingar som hållbarhet, kundservice och ansvar, som genomsyrar hela organisationen och ger stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete.

FemineaLab har upprättat principer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt följande:

  • Integrerad policy: Vår verksamhetspolicy följer kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1 och integrerar områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Kundfokus: Våra kunders behov är grunden för vår verksamhet, vilket innebär att vi prioriterar deras välbefinnande samt våra medarbetares arbetsmiljö och en hållbar miljö.
  • Höga ambitioner: Genom att se lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå utmanar vi oss ständigt att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Kompetens: Vi besitter den kompetens som krävs för att erbjuda högkvalitativa, trygga tjänster samt en säker arbetsmiljö och hållbar miljöprestanda.
  • Ansvarstagande: Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg och ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners.

Denna verksamhetspolicy kompletterar FemineaLabs övriga värderingar och policys, som alla strävar efter att erbjuda högkvalitativa, trygga och tillgängliga produkter och tjänster för kvinnors hälsa och välbefinnande.