LABORATORIES

QUALITY ASSURED


Laboratorier

FemineaLab använder endast tjänster från ackrediterade och/eller certifierade svenska laboratorier, såsom Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Synlab och Citiklinikens laboratorium. Valet av laboratorium beror på var du gör din provtagning.

Här hittar du din närmaste provtagning för blodprover.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrat av Karolinska Universitetslaboratoriet för patientnära analyser. I vårt toppmoderna, nybyggda laboratorium utför vi patientnära analyser för snabbare utredningar för dig som vill göra hälsotester direkt hos oss. Vi kan göra omfattande provtagningar för att undersöka exempelvis din hälsostatus och organfunktionalitet. De analyser vi inte kan göra på plats skickar vi till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet är en del av Karolinska Sjukhuset och är ackrediterat av Swedac att bedriva laboratorieverksamhet. Labbet har omkring 70 provtagningsplatser i Region Stockholm, ofta på sjukhus eller på anslutna vårdcentraler. Karolinska Universitetslaboratoriet har en omfattande och bred verksamhet inom laboratorieverksamhet, forskning och utbildning tillsammans med Karolinska Institutet.

Synlab

Synlab Sverige startades 1975 som Medilab. Under åren 2006 - 2019 var vi en del av vårdkoncernen Aleris. Sedan 2019 är SYNLAB Sverige en del av Europas största laboratoriekoncern, SYNLAB Group. Synlab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster och utför miljontals analyser årligen. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala. Laboratorieverksamheten är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom diagnostik och laboratorieverksamhet. Unilabs är förutom i Sverige verksamma framförallt i Europa, men finns även i Asien och Sydamerika. Unilabs är i Sverige ackrediterade av Swedac och all verksamhet är certifierad inom kvalitet ISO 9000-9002, miljö ISO 14001, laboratorie- och provtagningsverksamhet ISO 15189, ISO 17025, ISO 22870.

Citikliniken Sverige AB

Citikliniken Sverige är en privat vårdgivare i Norrtälje, Region Stockholm, med avtal med Region Stockholm att bedriva primärvård. Vårdcentralen utför årligen tusentals av blodprovsanalyser via Karolinska Universitetslaboratoriet och patientnära analyser (PNA). Citiklinikens hela verksamhet är certifierad av Svensk Certifiering Norden AB enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.

FemineaLab är en del av Citikliniken för att utföra kvalitetssäkrade hälsokontroller.

LABORATORIES

FemineaLab only uses services from accredited and/or certified Swedish laboratories, such as Karolinska University Laboratory, Unilabs, Synlab and Citikliniken's laboratory. The choice of laboratory depends on where you do your sampling.

Here you will find your nearest sampling point for blood samples.

KAROLINSKA UNIVERSITY LABORATORY

The Karolinska University Laboratory  is part of Karolinska Hospital and is accredited by Swedac to conduct laboratory activities. The lab has around 70 sampling locations in the Stockholm Region, often in hospitals or affiliated health centers. Karolinska University Laboratory has extensive and broad activities within laboratory operations, research and education together with Karolinska Institutet.

SYNLAB

Synlab  Sweden was started in 1975 as Medilab. During the years 2006 - 2019, we were part of the healthcare group Aleris. Since 2019, SYNLAB Sweden is part of Europe's largest laboratory group, SYNLAB Group. Synlab is one of Sweden's largest providers of laboratory medical services and performs millions of analyzes annually. The operations are nationwide with a central laboratory in Täby and twelve local laboratories in Greater Stockholm and one in Uppsala. The laboratory operations are accredited by Swedac according to ISO/IEC 15189 and environmentally certified according to ISO 14001.

UNILABS

Unilabs offers services in diagnostics and laboratory operations. In addition to Sweden, Unilabs is primarily active in Europe, but is also present in Asia and South America. In Sweden, Unilabs is accredited by Swedac and all operations are certified within quality ISO 9000-9002, environment ISO 14001, laboratory and sampling operations ISO 15189, ISO 17025, ISO 22870.

CITIKLINIKEN SWEDEN AB

Citikliniken Sweden is a private healthcare provider in Norrtälje, Region Stockholm, with an agreement with Region Stockholm to provide primary care. The health center annually performs thousands of blood sample analyzes via the Karolinska University Laboratory and patient-near analyzes (PNA). Citikliniken's entire operation is certified by Svensk Certifiering Norden AB according to the standard ISO 9001 for quality and ISO 14001 for the environment.

FemineaLab is part of Citikliniken to carry out quality-assured health checks.

CITIKLINIKEN'S LABORATORY IS QUALITY ASSURED.

Citikliniken's laboratory is quality assured by the Karolinska University Laboratory for patient-friendly analyses. In our state-of-the-art, newly built laboratory, we perform close-to-patient analyzes for faster investigations for those of you who want to do health tests directly with us. We can carry out extensive sampling to investigate, for example, your health status and organ functionality. We send the analyzes we cannot do on site to the Karolinska University laboratory.