RECORD KEEPING

WE COMPLY WITH THE PATIENT DATA ACT


Journalföring

Vi följer Patientdatalagen och för journal över alla utredningar. Din journal är endast tillgänglig för dig och de vårdgivare du ger samtycke till. När du beställer ett hälsotest journalförs det kopplat till ditt personnummer via denna hemsida. Din remiss, provresultat och läkarens bedömning finns på Mina Sidor, där du har åtkomst genom att logga in med ditt BankID.

Journalföring av ditt hälsotest

Vi journalför dina hälsoanalyser på följande två sätt:

  1. Läkaren bedömer dina blodprovssvar och journalför detta i vårt system TakeCare Stockholm, som är uppkopplat mot Vårdguiden 1177. Du kan se ditt resultat där genom att logga in med ditt BankID. Detta gäller enbart i Region Stockholm.

  2. Vi skickar en notifiering via e-post när ditt analyssvar och rekommendation är klart. Du kan logga in på Mina Sidor på denna hemsida med BankID och läsa Min Journal. Under Konversationer kan du även chatta med oss.

Medicinsk Journal

Legitimerad personal är enligt lag skyldig att föra patientjournal. Citiklinikens journalsystem är säkert och hanteras av Centrum Samverkan TakeCare (Karolinska). Systemet används av de flesta sjukhus och vårdinrättningar i Region Stockholm.

Din Journal på Vårdguiden 1177.se

Citiklinikens journalsystem är kopplat till 1177.se, där du kan se dina utredningar, behandlingar och provtagningar samt besökstidslinje. Det kan ta någon dag innan dina patientdata är överförda till journalen på 1177.se.

Sammanhållen journalföring

Med Patientdatalagen från 2008 blev det möjligt för vårdgivare att ha sammanhållen journalföring. Det innebär att med ditt samtycke kan vi snabbt och enkelt ta del av din journal hos andra vårdgivare.

Journalsystemet TakeCare

TakeCare, som förvaltas av Centrum Samverkan TakeCare, är ett av världens största journalsystem och hanterar över 2,3 miljoner journaler i Stockholms län med över 30 000 användare. Det ger stöd för olika vårdverksamheter och följer visionen "en patient - en journal" genom hela vårdkedjan.

RECORD KEEPING

We comply with the Patient Data Act and keep records of all investigations. Your medical record is only available to you and the caregivers you consent to. When you order a health test, it is linked to your social security number via this website. Your referral, test results and the doctor's assessment can be found on My Pages, where you have access by logging in with your BankID.

RECORD KEEPING OF YOUR HEALTH TEST

We record your health analyzes in the following two ways:

  1. The doctor assesses your blood test results and records this in our TakeCare Stockholm system, which is connected to Vårdguiden 1177. You can see your results there by logging in with your BankID. This only applies in Region Stockholm.

  2. We will send you a notification via e-mail when your analysis response and recommendation is ready. You can log in to My Pages on this website with BankID and read My Journal. Under Conversations you can also chat with us.

MEDICAL JOURNAL

Legitimate staff are obliged by law to keep patient records. Citikliniken's record system is secure and managed by Centrum Samverkan TakeCare (Karolinska). The system is used by most hospitals and care facilities in the Stockholm Region.

YOUR JOURNAL AT VÅRDGUIDEN 1177.SE

Citikliniken's medical record system is linked to 1177.se, where you can see your investigations, treatments and tests as well as the visit timeline. It may take a few days before your patient data is transferred to the medical record at 1177.se.

COHERENT RECORD KEEPING

With the Patient Data Act from 2008, it became possible for healthcare providers to have coherent record keeping. This means that with your consent we can quickly and easily share your medical record with other healthcare providers.

THE JOURNAL SYSTEM TAKECARE

TakeCare, which is managed by Centrum Samverkan TakeCare, is one of the world's largest record systems and manages over 2.3 million records in Stockholm County with over 30,000 users. It provides support for various care activities and follows the vision "one patient - one medical record" throughout the entire care chain.