qualified STAFF

SECURITY AND EXPERTISE FOR YOUR HEALTH


Legitimerad personal på FemineaLab - Citikliniken: Trygghet och expertis för din hälsa

Citikliniken är stolt över att ha legitimerad personal, godkända av Socialstyrelsen, för att säkerställa att du får bästa möjliga vård och rådgivning.

Kvalificerad och erfaren personal inom medicin

Vår personal har utbildning och erfarenhet inom medicin, vilket gör att de kan erbjuda dig rådgivning, bedömningar och behandlingar av hög kvalitet. De har bred kompetens inom hälso- och sjukvård tack vare deras arbete inom allmänmedicin och primärvården.

Individuella rekommendationer och vidare hänvisning vid behov

Om dina provresultat avviker från referensvärdena eller om det finns en annan avvikande bild från provresultaten, rekommenderar vi att du bokar tid hos din läkare. Vår legitimerade personal ger rekommendationer baserat på ditt provresultat från ditt hälsotest, men inte utifrån en samlad bild av eventuella symtom du kan ha.

Välj Citikliniken för trygghet och expertis inom hälso- och sjukvård, med legitimerad och erfaren personal som står redo att hjälpa dig att ta hand om din hälsa.

qualified STAFF

SECURITY AND EXPERTISE FOR YOUR HEALTH

Citikliniken is proud to have certified staff, approved by the National Board of Health and Welfare, to ensure that you receive the best possible care and advice.

QUALIFIED AND EXPERIENCED STAFF IN MEDICINE

Our staff have training and experience in medicine, which means they can offer you high quality advice, assessments and treatments. They have broad competence in health care thanks to their work in general medicine and primary care.

INDIVIDUAL RECOMMENDATIONS AND FURTHER REFERRAL IF NECESSARY

If your test results deviate from the reference values ​​or if there is another deviating picture from the test results, we recommend that you make an appointment with your doctor. Our licensed staff make recommendations based on your test results from your health test, but not based on an overall picture of any symptoms you may have.

Choose Citikliniken for security and expertise in healthcare, with licensed and experienced staff who are ready to help you take care of your health.